What are organ system?

16 Tháng Tư, 2018

The human body is organize to do many jobs at the same time. The smallest part of the body is the cell, such as blood cells. Similar cells working together to do a job make up a tissue. Different tissues working at the same job make up an organ. Organs working together at certain jobs form an organ system. Organ systems work together to carry out all your life activities.

Cơ thể con người được tổ chức để làm nhiều công việc cùng một lúc. Phần nhỏ nhất của cơ thể là tế bào, ví dụ như các tế bào máu. Các tế bào tương tự làm cùng một việc để tạo thành một mô. Các mô khác nhau làm cùng một công việc tạo thành một cơ quan. Các cơ quan cùng nhau làm một số việc nhất định tạo thành hệ thống cơ quan. Hệ thống các cơ quan làm việc cùng nhau để thực hiện tất cả các họat động đời sống của bạn.

There are some organ systems in human body:

  1. Skeletal: made of 206 bones, which support and protect the body and give it shape.

Hệ vận động:  được tạo thành từ  206 xương, có chức năng nâng đỡ,  bảo vệ cơ thể và tạo hình dạng.

  1. Muscular: made of muscles, which move the skeleton and make up some organs.

Cơ bắp: được tạo từ các cơ, có chức năng di chuyển bộ xương và tạo thành một số cơ quan.

  1. Respiratory: bring oxygen to lungs and then to the body cells and gets rid of carbon dioxide.

Hệ hô hấp: mang oxi đến phổi và các tế bào cơ đồng thời loại bỏ khí cacbon đioxit.

  1. Circulatory: uses the heart, blood, and blood vessels to move materials to and from cells.

Hệ tuần hoàn: sử dụng tim, máu và các mạch máu để di chuyển các chất đến và đi từ tế bào.

  1. Nervous: sends messages throughout the body by way of the brain, spinal cord, and nerves.

Hệ thần kinh: gửi tin đến tất cả các cơ quan thông qua não bộ, tủy sống và dây thần kinh.

  1. Digestive: uses the mouth, stomach, and small intestines to turn food into nutrients that the cells of the body can use.

Hệ tiêu hóa: sử dụng miệng, dạ dày và ruột non để biến thức ăn thành chất dinh dưỡng mà các tết bào cơ thể có thể sử dụng được.

 

admin

About the Author

admin