How are materials transported?

27 Tháng Tư, 2018

 

Materials are moving through your body all the time. They include nutrients from the foods you eat, oxygen that you inhale, and wastes from your cells. Four organ systems are working together to move these materials. These organ systems are your body’s transport systems.

Các chất luôn chuyển hóa trong cơ thể bạn mọi lúc. Chúng bao gồm các chất dinh dưỡng từ thức ăn mà bạn ăn, oxy mà bạn hít vào, và các chất thải từ các tế bào  khác. Bốn hệ thống cơ quan làm việc cùng nhau để chuyển hóa các chất. Các cơ quan đó tạo nên hệ thống vận chuyển của cơ thể.

Transport systems of the human body contains:

Hệ thống vận chuyển của cơ thể người bao gồm:

  1. Digestive: Transporting food and nutrients ( moves food through digestive organs and breaks it down into nutrients).

 

Hệ tiêu hóa: Vận chuyển thức ăn và các chất dinh dưỡng ( chuyển thức ăn đến cơ quan tiêu hóa và chuyển hóa chúng thành các chất dinh dưỡng).

  1. Respiratory: Transporting oxygen ( moves oxygen into lungs, where it is picked up by circulatory system).

Hệ hô hấp: Vận chuyển oxi ( chuyển oxi đến phổi, nơi nó được chọn lọc bởi hệ tuần hoàn).

  1. Circulatory: Transporting nutrients, oxygen and wastes ( carries oxygen and nutrients to cells, carries wastes away from cells).

Hệ tuần hoàn: Vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxi và chất thải ( mang oxi và các chất dinh dưỡng đến các tế bào, mang chất thải từ đó đi).

  1. Excretory: Transporting wastes such as carbon dioxide, sweat ( uses blood to carry wastes to organs that remove them from the body).

Hệ bài tiết: Vận chuyển chất thải ví dụ như cacbon đioxit, mồ hôi ( sử dụng máu để vận chuyển các chất thải đến cơ quan có thể đưa nó ra khỏi cơ thể).

admin

About the Author

admin