Category Archives for GIỚI THIỆU

BILIGUAL SICENCE PROGRAM STEAM 360

1. Let’s steam 360”, a Bilingual Science Program, is designed for kindergarten and primary students, using the course books Let’s Steam360 – Beginner” and “Let’s Steam 360 – Intermediate”. The program aims at developing learners’ ability to discover Science in English.

Attending the program, the learners have chances to experience, discover, show creativeness through conducting experiments using materials gathered easily, creating hand-made products, explaining physical phenomena according to teachers’ comprehensive instructions which is appropriate to young learners.

In addition, the learners also acquire English vocabulary for Science during the learning process naturally. In that way, identifying ability, listening & speaking skills (to kindergarten students); reading & writing skills are well developed.

2. Closely following Bilingual Science Program for Primary students, GMATHS designs Bilingual Science Program for Secondary students, using the course book “Let’s Steam360 – Advanced”. The programs, which is based on both education programs of high school in the developed countries (such as America, England) and   key themes of Physics, Chemistry, Biology in Vietnam, aims at developing learners’ ability to discover Science in English.

3. “Let’s Steam 360” Program stimulates the learners to develop their thought, their discovering & observing ability, creative activities. At the same time, it helps learners to enrich their language, supplement knowledge for natural science subjects, make them more patient, more careful. The learners also have opportunities to work in group and they, therefore, develop more necessary soft skills, etc. All those above benefits gained from the program is the good preparation for students in the integration era.

PROGRAM STRUCTURE–THE CLOSE CONNECTION AMONG ALL LEVELS

1. MATHS and English integrated learning program of GMATHS, which is highly appropriate to all students, is completely designed for students from grade 1 to grade 12 with the course books for all levels:

. “Summer course” – the course book used in Summer time

. “I learn Maths” – the course book with 18 lessons and 2 tests- used in 2 semesters of a school year to develop Math and English competence.

. “Advanced course” – The supplementary books for advanced students.

. The online test series with 2 difficulty level: basic and advanced, through “GMATHS online”

2. Science and English integrated learning program -“Let’s Steam360” which is highly appropriate to all students, is completely designed for kindergarten and primary students with the course books for each level as follows:

. “Steam 360 – Beginner” – develop discovering ability for kindergarten students

. “Steam 360 – Intermediate” –develop discovering ability for primary students

. “Steam 360 – Advanced” – develop students’ ability to discover Science in English

. “Steam 360 – Online” – develop students’ Science competence through learning online.

3. The interactive lectures with interesting game, group-work activities, science discovering activities help students improve learners’ ability to work individually and work in group.

4. Every student attending learning Math, Science integrated in English of Gmaths is provided with a free account on software for self- practicing and self-evaluating. Students’ parents can observe kids’ learning process through monthly online tests and mid-term, end term tests.

GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC SONG NGỮ STEAM 360

1. Chương trình Khoa học bằng Tiếng Anh “Let’s Steam360” dành cho các học sinh từ bậc mầm non tới Tiểu học thông qua giáo trình “Let’s  Steam360 – Beginner”, “Let’s  Steam360 – Intermediate” – Phát triển năng lực khám phá Khoa học bằng Tiếng Anh

Tham gia học chương trình học sinh sẽ được trải nghiệm, khám phá, sáng tạo qua những bài thực hành, thí nghiệm với những nguyên liệu gần gũi trong đời sống; thực hiện làm các sản phẩm “hand made” thú vị, giải thích các hiện tượng vật lý một cách dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi thông qua sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên.

Bên cạnh việc được khám phá những hiện tượng tự nhiên, cùng giải thích những vấn đề khoa học, được thực hiện các thao tác bằng tay… học sinh sẽ được làm quen với các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành, qua đó các kỹ năng nhận biết, nghe, nói thể hiện (đối với trẻ Mầm non); đọc, viết (đối với trẻ Tiểu học) sẽ được phát triển một cách tự nhiên nhất.

2. Nối tiếp chương trình bậc Tiểu học, GMATHS xây dựng chương trình học cho khối THCS thông qua giáo trình “Let’s Steam360 – Advanced” – Phát triển năng lực học Khoa học bằng Tiếng Anh dựa trên chương trình Trung học của nước ngoài kết hợp với các chủ đề, chủ điểm trong chương trình các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học do Bộ GDĐT Việt Nam quy định

3. Chương trình “Let’s Steam360”kích thích học sinh phát triển khả năng tư duy, khả năng khám phá, khả năng quan sát, khả năng sáng tạo, phát triển ngôn ngữ, nâng cao năng lực học các môn Khoa học tự nhiên, rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm… Từ đó xây dựng cho các con hành trang vững chắc trong thời kỳ hội nhập.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH – TÍNH LIÊN THÔNG

1. Chương trình Toán Tiếng Anh GMATHS xây dựng hoàn thiện dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, phù hợp với mọi đối tượng học sinh thể hiện ở việc xây dựng hoàn thiện các bộ giáo trình.

. “Summer course” – Khóa học hè

. “I learn Maths” – Phát triển năng lực Toán Tiếng Anh; được sử dụng trong năm học, chia thành 2 học kỳ, mỗi học kỳ gồm 18 tuần học và có 2 bài kiểm tra đánh giá.

. “Advanced course” – Tài liệu bổ trợ nâng cao Toán Tiếng Anh theo chuyên đề cho học sinh giỏi.

. Bộ đề test theo hai năng lực: Cơ bản, nâng cao qua “GMATH online”.

2. Chương trình Khoa học “Let’s Steam360” xây dựng hoàn thiện cho học sinh từ bậc Mầm non, phù hợp với mọi đối tượng, năng lực của học sinh thể hiện ở việc xây dựng hoàn thiện các bộ giáo trình:

. “Steam 360 – Beginner” – Phát triển năng lực khám phá Khoa học cho trẻ Mầm non

. “Steam 360 – Intermediate” – Phát triển năng lực khám phá Khoa học cho học sinh Tiểu học

. “Steam 360 – Advanced” – Phát triển năng lực học Khoa học bằng Tiếng Anh

. “Steam 360 – Online” – Phát triển năng lực học Khoa học trực tuyến.

3. Các bài giảng mang tính tương tác cao, các tiết dạy sinh động với cá trò chơi, các hoạt động khám phá khoa học, các hoạt động nhóm giúp học sinh phát triển kỹ năng cá nhân cũng như ký năng phối hợp tập thể.

4. Học sinh tham gia học Toán – Khoa học bằng Tiếng Anh GMATHS được cung cấp tài khoản miễn phí trên phần mềm tự luyện Toán Khoa học của chương trình để tự luyện tập, kiểm tra theo các chủ đề học 1-2 lần. Các phụ huynh có thể theo dõi tình hình học tập của con thông qua kết quả kiểm tra thường xuyên và kết quả kiểm tra định kỳ vào giữa, cuối mỗi học kỳ.