The water cycle – Vòng tuần hoàn nước

14 Tháng Ba, 2018

Water keeps going around and around in what we call the water cycle. Water moves from the land and sea to the air and move back again.

Nước ở Trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại. Nước di chuyển từ mặt đất và biển lên không khí và quay trở lại.

The water cycle happens mainly because of evaporation and condensation. Freezing and melting also happen in the water cycle, they take place in the process related to snow and hail.

Vòng tuần hoàn của nước chủ yếu là quá trình bay hơi và ngưng tụ. Quá trình đóng băng và tan chảy cũng xảy ra khi có tuyết và mưa đá

In the water cycle water evaporates from the Earth’s surface, condenses to form clouds and fall back to the  Earth as rain, hail and snow.

Trong vòng tuần hoàn của mình, nước bay hơi từ bề mặt Trái Đất, ngưng tụ tạo thành mây và quay trở lại mặt đất dưới dạng mưa, tuyết và mưa đá.

Cloud formation- sự hình thành mây

Nước quay trở lại mặt đất

 

admin

About the Author

admin