Freezing- hiện tượng đóng băng

1 Tháng Ba, 2018

Why can we make icecream from milk or make food frozen? It’s because of “Freezing”

Tại sao chúng ta có thể làm được kem từ sữa hay đóng băng thực phẩm để bảo quản. Tất cả nhờ đến quá trình Đóng băng.

When a liquid freezes it becomes a solid.

Khi chất lỏng đóng băng chúng tạo thành chất rắn.

Heat energy is transferred from the particles to the environment, the particles move slowly.  Eventually, the particles can only vibrate and then become arranged in a fixed pattern as a solid.

Năng lượng nhiệt chuyển từ các hạt chất lỏng ra môi trường và chúng chuyển động chậm hơn và sát lại gần nhau. Kết quả là những hạt chất lỏng chỉ còn có thế rung động và được sắp xếp khít với nhau đã tạo thành chất rắn.

 

admin

About the Author

admin