Evaporation and Boiling – Sự bay hơi và sự sôi.

22 Tháng Hai, 2018

 1. The similarities between evaporation and boiling:

Sự giống nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.

A process in which a substance changes its state from the liquid state to the gaseous.

Bay hơi và sự sôi đều là quá trình chuyển trạng thái của một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

 1. Different between evaporation and boiling.

Sự khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.

Evaporation (Bay hơi)

Boiling (Sự sôi)

 • Slow – Chậm.
 • Fast – Nhanh.
 • No bubbles formed.

Không có bọt khí tạo thành.

 • Bubbles are formed.

Có bọt khí tạo thành.

 • Takes place only from the exposed surface of the liquid.

Xảy ra trên bề mặt chất lỏng.

 • Occurs throughout the liquid.

Xảy ra ở toàn bộ chất lỏng.

 • Occurs at all temperature.

Xảy ra ở nhiệt độ bất kì.

 • Occurs at definite temperature – Boiling point.

Xảy ra ở một nhiệt độ xác định – Nhiệt độ sôi.

 • Energy supplied by surroundings.

Năng lượng được cung cấp từ môi trường xung quanh.

 • Source of energy needed.

Cần cung cấp năng lượng.

 • Example: Drying up of wet clothes.

Ví dụ: Làm khô quần áo ướt.

 • Example: Boiling water.

Ví dụ: Đun sôi nước.

 

 

admin

About the Author

admin