Inside a hot air balloon- Bên trong khinh khí cầu

18 Tháng Hai, 2018
FullSize (15)

Hot air rises. Heated air molecules “spread out” or move faster and make the balloon expand , and the space becomes less dense than the surrounding space. Increasing the air temperature inside the balloon envelope makes it less dense than the air, thus making it “lighter than air”. Cooler seasons allow for less propane usage and provide lift at lower internal temperatures. Hotter seasons use more propane and can increase wear on the material from higher temperatures needed to achieve lift.

Balloon hot_cold air

Khi không khí nóng tăng lên, các phân tử khí nóng lên “giãn ra” hoặc chuyển động nhanh hơn làm khinh khí cầu giãn nở ra, và không gian trở nên ít mật độ hơn không gian xung quanh. Tăng nhiệt độ không khí bên trong vỏ bong bóng làm cho mật độ khí ít hơn không khí, do đó làm cho nó “nhẹ hơn không khí”Mùa mát cho phép sử dụng ít propane và sẽ cất cánh ở nhiệt độ bên trong thấp hơn. Mùa nóng hơn sử dụng nhiều propan hơn và có thể làm tăng sự mài mòn của vật liệu từ nhiệt độ cao hơn cần thiết để đạt được độ nâng.

admin

About the Author

admin