Facts About Solids – Những Điều Bí Ẩn Bên Trong Chất Rắn

14 Tháng Một, 2018

1.Solids are one of the three states of matter and, unlike liquids or gases, they have a definite shape that is not easy to change. Anything you can grab or hold is a solid

Chất rắn là một trong 3 trạng thái của vật chất, khác với chất lỏng và khí, chúng có hình dạng nhất định mà khó có thể thay đổi, và chúng có thể sờ và nhìn thấy.

Examples of solid ( ví dụ về chất rắn)

2. Inside a solid are many particles which is closely packed together by strong attractive force.

Bên trong chất rắn là rất nhiều các hạt được xếp khít và chặt chẽ với nhau bằng một lực hút mạnh.

Particles in solid

3. Which means that solids have fixed shape and fixed volumn and solids cannot be squashed and flow.

Vì vậy nên chất rắn có hình dạng và thể tích nhất định và chúng không bị nén và chúng không thể chảy

LET’S FIND SOLIDS IN YOUR HOUSE!!!!

 

admin

About the Author

admin