Category Archives for Chương trình lớp 6

Digestive System – Hệ Tiêu Hóa

digestive system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The human digestive system is a complex series of organs and glands that processes food. In order to use the food we eat, our body has to break the food down into smaller molecules that it can process; it also has to excrete waste.

Most of the digestive organs (like the stomach and intestines) are tube-like and contain the food as it makes its way through the body. The digestive system is essentially a long, twisting tube that runs from the mouth to the anus, plus a few other organs (like the liver and pancreas) that produce or store digestive chemicals.

The journey of food

The start of the process – the mouth: The digestive process begins in the mouth. Food is partly broken down by  chewing and by the chemical action of salivary enzymes (these enzymes are produced by the salivary glands and break down starches into smaller molecules).

On the way to the stomach: the esophagus – After being chewed and swallowed, the food enters the esophagus. The esophagus is a long tube that runs from the mouth to the stomach. It uses rhythmic, wave-like muscle movements (called peristalsis) to force food from the throat into the stomach. This muscle movement gives us the ability to eat or drink even when we’re upside-down.

In the stomach – The stomach is a large, sack-like organ that churns the food and bathes it in a very strong acid (gastric acid). Food in the stomach that is partly digested and mixed with stomach acids.

In the small intestine – After being in the stomach, food enters  small intestine. In the small intestine, bile (produced in the liver and stored in the gall bladder), pancreatic enzymes, and other digestive enzymes produced by the inner wall of the small intestine help in the breakdown of food.

In the large intestine – After passing through the small intestine, food passes into the large intestine. In the large intestine, some of the water and electrolytes (chemicals like sodium) are removed from the food. Many microbes  in the large intestine help in the digestion process.

The end of the process – Solid waste is then stored in the rectum until it is excreted via the anus.

The water cycle – Vòng tuần hoàn nước

Water keeps going around and around in what we call the water cycle. Water moves from the land and sea to the air and move back again.

Nước ở Trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại. Nước di chuyển từ mặt đất và biển lên không khí và quay trở lại.

The water cycle happens mainly because of evaporation and condensation. Freezing and melting also happen in the water cycle, they take place in the process related to snow and hail.

Vòng tuần hoàn của nước chủ yếu là quá trình bay hơi và ngưng tụ. Quá trình đóng băng và tan chảy cũng xảy ra khi có tuyết và mưa đá

In the water cycle water evaporates from the Earth’s surface, condenses to form clouds and fall back to the  Earth as rain, hail and snow.

Trong vòng tuần hoàn của mình, nước bay hơi từ bề mặt Trái Đất, ngưng tụ tạo thành mây và quay trở lại mặt đất dưới dạng mưa, tuyết và mưa đá.

Cloud formation- sự hình thành mây

Nước quay trở lại mặt đất

 

Freezing- hiện tượng đóng băng

Why can we make icecream from milk or make food frozen? It’s because of “Freezing”

Tại sao chúng ta có thể làm được kem từ sữa hay đóng băng thực phẩm để bảo quản. Tất cả nhờ đến quá trình Đóng băng.

When a liquid freezes it becomes a solid.

Khi chất lỏng đóng băng chúng tạo thành chất rắn.

Heat energy is transferred from the particles to the environment, the particles move slowly.  Eventually, the particles can only vibrate and then become arranged in a fixed pattern as a solid.

Năng lượng nhiệt chuyển từ các hạt chất lỏng ra môi trường và chúng chuyển động chậm hơn và sát lại gần nhau. Kết quả là những hạt chất lỏng chỉ còn có thế rung động và được sắp xếp khít với nhau đã tạo thành chất rắn.

 

Condensation- hiện tượng ngưng tụ

You went into the bathroom after your brother took a hot shower. It was full of mist and the mirror was covered in drops of liquid. Have you wondered what is that phenomena?

Bạn bước vào nhà tắm sau khi anh trai bạn vừa tắm bằng nước nóng, bạn thấy nhà tắm chứa toàn hơi và trên gương có đầy giọt nước. Đã bao giờ bạn tự lý giải được hiện tượng này chưa?

When hot gas particles reach a cold surface, heat energy transfers from the particles to the surface, they move less and get closer to form liquid. Condensation explains why hot water vapour in bathroom form water droplets on the mirror

Khi những phân tử khí nóng gặp bề mặt lạnh hơn, chúng truyền năng lượng cho bề mặt nên phân tử khí chuyển động chậm hơn và gần nhau hơn tạo thành những giọt nước.Hiện tượng ngưng tụ giải thích tại sao hơi nước nóng trong nhà tắm tạo thành giọt nước trên bề mặt gương.

Another condensation  in real life

Evaporation and Boiling – Sự bay hơi và sự sôi.

 1. The similarities between evaporation and boiling:

Sự giống nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.

A process in which a substance changes its state from the liquid state to the gaseous.

Bay hơi và sự sôi đều là quá trình chuyển trạng thái của một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

 1. Different between evaporation and boiling.

Sự khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.

Evaporation (Bay hơi)

Boiling (Sự sôi)

 • Slow – Chậm.
 • Fast – Nhanh.
 • No bubbles formed.

Không có bọt khí tạo thành.

 • Bubbles are formed.

Có bọt khí tạo thành.

 • Takes place only from the exposed surface of the liquid.

Xảy ra trên bề mặt chất lỏng.

 • Occurs throughout the liquid.

Xảy ra ở toàn bộ chất lỏng.

 • Occurs at all temperature.

Xảy ra ở nhiệt độ bất kì.

 • Occurs at definite temperature – Boiling point.

Xảy ra ở một nhiệt độ xác định – Nhiệt độ sôi.

 • Energy supplied by surroundings.

Năng lượng được cung cấp từ môi trường xung quanh.

 • Source of energy needed.

Cần cung cấp năng lượng.

 • Example: Drying up of wet clothes.

Ví dụ: Làm khô quần áo ướt.

 • Example: Boiling water.

Ví dụ: Đun sôi nước.

 

 

Inside a hot air balloon- Bên trong khinh khí cầu

FullSize (15)

Hot air rises. Heated air molecules “spread out” or move faster and make the balloon expand , and the space becomes less dense than the surrounding space. Increasing the air temperature inside the balloon envelope makes it less dense than the air, thus making it “lighter than air”. Cooler seasons allow for less propane usage and provide lift at lower internal temperatures. Hotter seasons use more propane and can increase wear on the material from higher temperatures needed to achieve lift.

Balloon hot_cold air

Khi không khí nóng tăng lên, các phân tử khí nóng lên “giãn ra” hoặc chuyển động nhanh hơn làm khinh khí cầu giãn nở ra, và không gian trở nên ít mật độ hơn không gian xung quanh. Tăng nhiệt độ không khí bên trong vỏ bong bóng làm cho mật độ khí ít hơn không khí, do đó làm cho nó “nhẹ hơn không khí”Mùa mát cho phép sử dụng ít propane và sẽ cất cánh ở nhiệt độ bên trong thấp hơn. Mùa nóng hơn sử dụng nhiều propan hơn và có thể làm tăng sự mài mòn của vật liệu từ nhiệt độ cao hơn cần thiết để đạt được độ nâng.

“Melting” – hiện tượng tan chảy

Melting solids:

 • When solids are heated they expand, heated more strongly they melt. They bacome a liquid

Khi chất rắn được đun nóng, chúng dãn nở ra, nếu tiếp tục đun chúng sẽ tan chảy và tạo thành chất lỏng

 • When heating, the particles inside a solid gain more energy, they vibrate more and move further apart. As a result, a solid become a liquid

Những hạt bên trong chắt rắn nhận được nhiều năng lượng hơn khi được đun nóng, chúng chuyển động mạnh mẽ hơn và  di chuyển xa nhau hơn. Và kết quả là chất rắn đã trở thành chất lỏng.

Particles only vibrate (Các hạt chỉ rung động tại vị trí cố định)

 

Particles slide past each other ( Các hạt chuyển động linh động hơn và có thể trượt lên nhau)

An typical example of melting 

Ví dụ điển hình của tan chảy 

Ice melting ( Đá tan chảy thành nước)

LETS FIND MELTING IN REAL LIFE!!!!!!!

 

The dancing liquid – Vũ điệu nhảy múa của chất lỏng

Nguyên liệu:

 • Bộtspeakers
 • Nước
 • Phẩm màu
 • Một chiếc loa to

Cách làm:

 1. Trộn nước, bột và phẩm màu với nhau
 2. Đổ hỗn hợp ra một đĩa mỏng
 3. Đặt chiếc đĩa lên trên cái loa to
 4. Bật nhạc lên và xem vũ điệu nhảy múa của chất lỏng nhé!

Giải thích:

Chất lỏng có những tính chất đặc biệt do cấu tạo bên trong của chúng là những hạt xếp lỏng lẻo và có thể trượt lên nhau

Cấu trúc đó khiển chất lỏng có thể trôi, chảy được.

Âm thanh của nhạc tạo nên sự rung động khiến chất lỏng rung theo nhịp của nhạc

 

HÃY THỬ NHỮNG GIAI ĐIỆU KHÁC NHAU ĐỂ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG VŨ ĐIỆU CỦA CHẤT LỎNG!!!

Facts About Solids – Những Điều Bí Ẩn Bên Trong Chất Rắn

1.Solids are one of the three states of matter and, unlike liquids or gases, they have a definite shape that is not easy to change. Anything you can grab or hold is a solid

Chất rắn là một trong 3 trạng thái của vật chất, khác với chất lỏng và khí, chúng có hình dạng nhất định mà khó có thể thay đổi, và chúng có thể sờ và nhìn thấy.

Examples of solid ( ví dụ về chất rắn)

2. Inside a solid are many particles which is closely packed together by strong attractive force.

Bên trong chất rắn là rất nhiều các hạt được xếp khít và chặt chẽ với nhau bằng một lực hút mạnh.

Particles in solid

3. Which means that solids have fixed shape and fixed volumn and solids cannot be squashed and flow.

Vì vậy nên chất rắn có hình dạng và thể tích nhất định và chúng không bị nén và chúng không thể chảy

LET’S FIND SOLIDS IN YOUR HOUSE!!!!

 

 

Call now
Chỉ đường